luật di trú

Thuật ngữ di trú và điều bạn cần biết rõ

Ngày mà lịch xử lý visa bulletin vượt qua ngày ưu tiên. Thông tin này quan trọng cho hồ sơ các diện F xem hồ

Luật Di Trú đã thay đổi như thế nào trong lịch sử Hoa Kỳ?

Năm 1986, Quốc hội ban hành một đạo luật quan trọng khác, đó là Đạo Luật Kiểm Soát và Cải Tổ Di Trú đã mang